Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat

 

Szervezet megnevezése Kocsó András EV.
Szervezet székhelye 4028 Debrecen Nyíl utca 90
A szabályzat tartalmáért felelős személy Kocsó András EV.
A szabályzat hatályba lépésének dátuma 2018.05.25

 Az adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatos hatályos jogszabályok:

- Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi

CXII. tv.

- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.

törvény

- a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014.

(II.26.) Kormányrendelet

-  a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló

2008. évi XLVIII. törvény

 

Fogalom meghatározások

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított, vagy azonosítható

természetes személy ( ügyfél).

személyes adat: azonosítható vagy azonosított természetes személyre (érintett) vonatkozó

bármely információ.

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem

automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,

rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltozatás, lekérdezés, betekintés,

felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés, vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel

útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.,

adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük

korlátozása céljából,

profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek

során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes

jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez

egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz,

viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy

előrejelzésére használják.

álnevesítés: a személyes adatok olyan kezelése amelynek következtében további információk

felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét

természetes személyre vonatkozik.

nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon tagolt állománya, amely

meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető

adatkezelő: az a természetes, vagy jogi személy, aki vagy amely önállóan, vagy másokkal

együtt az adat kezelésének célját és eszközeit meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó

döntéseket meghozza, végrehajtja, vagy adatfeldolgozóval végrehajtatja.

2

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek

végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy aki, vagy amely az adatkezelő nevében

személyes adatokat kezel.

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé

tétele.

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára hozzáférhetővé tétele.

adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

adattörlés: adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem

lehetséges.

az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő

tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása amellyel az érintett nyilatkozat vagy a

megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt

érintő személyes adatok kezeléséhez.

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más

módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisitését , elvesztését,

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést

eredményezi,

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja és az

 

adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri

 

 Személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek:

 Kocsó András EV. ( adatkezelő) gondoskodik az adatkezelés

jogszerűségéről és tisztességességéről és átláthatóságáról. Az adatok gyűjtése csak

meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik és csak a szükséges adatokra

korlátozódik. ( adattakarékosság elve)

Gondoskodik a kezelt adatok pontosságáról és naprakészségéről. Megtesz minden intézkedést

annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat

haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék. ( pontosság)

Az adatokat úgy tárolja amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése

céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

Megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok

megfelelő biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen

 

elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

 

Az adatkezelő személyes adatok különleges kategóriáit nem kezeli.

 

Az adatkezelés jogszerűsége:

 - Az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból

történő kezeléséhez.

-  az adatok olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik

fél

-  az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez

 

szükséges.

Az érintettek jogai a személyes adatokkal kapcsolatosan:
Az érintettek a személyes adataik kezeléséről az adatkezelőtől bármikor írásban
(Kocsó András EV, 4028 Debrecen Nyíl utca 90) címre küldött ajánlott vagy
tértivevényes levélben illetve a info@kokanymester.hu e-mail címem tájékoztatást kérhetnek.
A tájékoztatás kérés kiterjedhet az adatkezelő által kezelt adatokra az adatkezelés céljára,
jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel 
összefüggő tevékenységre, valamint arra, kik és milyen célból kapták, vagy kapják meg az
érintett adatait. Az adatkezelő a levélben kért tájékoztatásra 30 napon belül írásban válaszol.
Az érintett személyes adatai helyesbítését, törlését illetve az adatkezelés korlátozását kérheti
az adatkezelőnél, továbbá tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen kivéve, ha az adatkezelő
bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az
érintett érdekeivel, jogaival szemben, vagy amelyek jogi igények érvényesítéséhez
kapcsolódnak.
Közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés elleni tiltakozás esetén a személyes adat
továbbiakban nem kezelhető.
Kölcsönzés, értékesités és szerviz esetén történő adatkezelés:
A kezelt adatok köre:
- Magánszemély, egyéni vállalkozó esetén név, születési név, anyja neve, születési
hely és idő, adóazonosító jel, lakcím, e-mail cím, telefonszám,
-  készpénzes értékesítés esetén kezelt adatok: név, cím, adóazonosító jel.
Az adatkezelés jogalapja:
 Az adatkezelés az érintett hozzájárulásával történik, mely feltétele annak hogy az
érintett és az Adatkezelő között létrejöjjön a szerződés
-  az adatkezelő és az ügyfél közötti szerződés megfelelő teljesítése és annak későbbi
bizonyítása, hogy a szerződésben foglaltak teljesültek
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelő és az ügyfél közötti szerződés teljesítése, és annak
későbbi bizonyítása, hogy a szerződés szerinti feltételek teljesültek. Kapcsolatfelvétel,
érdeklődésekre visszajelentkezés. Vásárlások, megrendelések kezelése, teljesítése.
Regisztráció esetén egyszerűsített ügyfél vásárlás.
Az Ügyfél e-mail címének megadásakor felelősséget vállal azért, hogy kizárólag Ő vesz
igénybe szolgáltatást a megadott e-mail címről. E felelősség vállalás alapján, kizárólagos
felelősség azt az ügyfelet terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.
Az adatkezelő a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azokért kizárólag a megadó
személy felel.
közvetlen üzletszerzés e-mail-ben, vagy más kommunikációs eszköz útján: ha
ahhoz a címzett előzetesen és kifejezetten hozzájárult. Kezelt adatok köre: név, e-mail
cím, telefonszám
Adatkezelés jogalapja: előzetes, kifejezett, egyértelmű hozzájárulás. A hozzájárulás
bármikor, korlátozás nélkül indokolás nélkül visszavonható.
Adatkezelés időtartama
Az adatkezelés időtartama az annak alapjául szolgáló jogviszonyból eredő kötelezettségek
megszűnéséig tart. Közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódó adatkezelés a hozzájáruló
nyilatkozat visszavonásáig tart.
4
Webshopban regisztrált ügyfél esetén a regisztráció során megadott személyes adatok
kezelése az adatkezelő működése időtartama alatt fennmarad, mindaddig amíg az Ügyfél
vissza nem vonja írásban.
A rendszer működése során rögzítésre kerülő adatok a rendszer működésének biztosítása
szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az adatkezelő
biztosítja, hogy ezen automatikusan rögzített adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal
nem kapcsolhatók össze. Ha a felhasználó az adatkezelési hozzájárulását visszavonja, úgy ezt
követően a technikai adatokról a személye nem lesz beazonosítható.
Hírlevelek küldése az oldalon található felhasználói felület beállításának módosításával
mondható le.
11.) Rendelkezés személyes adatokkal
A személyes adatokban bekövetkezett változás, vagy a személyes adatok törlési igény írásban
kérhető e-mailben.
A személyes adat törlése, vagy módosítása után a korábbi adatok nem állíthatók helyre. A
személyes adat törlési igény akkor teljesíthető, ha arra az adatkezelés eredeti céljaival
összefüggésben már nincsen szükség.
Adatfeldolgozás
Az adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat maga dolgozza fel, külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe.
Adattovábbítási lehetőség
Jogszabály, vagy jogerős hatósági kötelezettség alapján az adatkezelő köteles az illetékes
hatóságnak továbbítani a személyes adatokat. Az ebből származó következmények miatt az
adatkezelő nem tehető felelőssé.
Adatkezelő az adatokat külföldre nem továbbítja.
Az adatokat kizárólag az adatkezelő és annak munkatársai jogosultak megismerni, az adatokat
nem teszik közzé, harmadik személyek számára nem adják ki. Kivételt képez ez utóbbi alól a
követelés érvényesítése céljából szükséges adatkiadás ügyvédnek vagy követelés kezelő
cégnek, hatóságnak.
Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett
tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt
személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét,
továbbított személyes adatok körét.
Az adatkezelő a felelősségi körébe tartozó adatkezelésekről nyilvántartást vezet
Jogérvényesítési lehetőségek
Az érintett az adatkezelés ellen írásban tiltakozhat az adatkezelőnél. Az adatkezelő erre 15
napon belül választ ad. Megalapozottság esetén az adatkezelést megszünteti, az érintett adatát
zárolja és a tiltakozás ellen tett intézkedésekről tájékoztatja a kérelmezőt.
Az érintett jogainak megsértése esetén, valamint a 2011. évi CXII. törvény 21.§-ában
meghatározott esetekben az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, amely soron kívül jár el. A
per elbírálása az érintett lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is
megindítható.
Az érintett adatvédelmi jogaik érvényesítése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz ( 1125. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 2/C. postacím:
1530 Budapest, Pf. 5.) fordulhat.
Az érintettek adatvédelmi jogainak szabályait az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.